คณะมนุษยศาสตร์
โครงสร้างผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าภาควิชา
ศูนย์และสถาบัน
กรรมการประจำคณะ
สำนักงานเลขานุการคณะ
 • รศ.ดร.กนกพร นุ่มทอง

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร

  ผศ.ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

  รศ.ดร.นัทธนัย ประสานนาม

  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์

  รศ.ดร.นภาศรี ทิมแย้ม

  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

  อ.ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล

  รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  รศ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน

  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

  ผศ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย

  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

  ผศ.ไพรินทร์ กะทิพรมราช

  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
 • ผศ.ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาคุณภาพ

  อ.รภัส ศิลป์ศรีกุล

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

  ผศ.ดร.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

  ผศ.ดร.เกวลี เพชราทิพย์

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 • อ.ดร.นิพัต กาญจนะหุต

  หัวหน้าภาควิชาดนตรี

  อ.ดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค

  หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

  ผศ.ดร.มุกข์ดา สุขธาราจาร

  หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์

  อ.ดร.พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์

  หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

  ผศ.ดร.บารมี อริยะเลิศเมตตา

  หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา

  อ.ดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ

  หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย

  ผศ.ดร.พรรณราย ชาญหิรัญ

  หัวหน้าภาควิชาวรรณคดี

  ผศ.พิวัฒน์ หิตกร

  หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ

  ผศ.ดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา

  หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
 • ผศ.ดร.กิตตินาถ เรขาลิลิต

  ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา

  อ.ณัฐนันท์ ตาบเพ็ชร์

  ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางภาษา

  อ.ดร.ณัฐกานต์ ทวีวัฒนเศรษฐ์

  ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ

  ผศ.ดร.รัตนพล ชื่นค้า

  ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
 • วรรณา ศิลามาตร์

  กรรมการและเลขานุการประจำคณะมนุษยศาสตร์

  อ.นัดดาวดี​ นุ่มนาค

  กรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์

  อ.ดร.ศิริพร เลิศไพศาลวงศ์

  กรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์

  อ.ดร.ปัญจนิสภ์ ใจเผื่อแผ่

  กรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์
 • วรรณา ศิลามาตร์

  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

  พรนริน พูลภิรมย์

  หัวหน้างานบริหารและธุรการ

  จรินธร เฮงบ้านแพ้ว

  หัวหน้างานบริการการศึกษา

  สุพิญญา กาวไธสง

  หัวหน้างานคลังและพัสดุ

  ฐิติรัตน์ สุพลธวณิชย์

  หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพ

  วิริยะ คงสมบูรณ์

  หัวหน้างานทรัพยากรกายภาพ