คณะมนุษยศาสตร์
โครงสร้างผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าภาควิชา
ศูนย์และสถาบัน
กรรมการประจำคณะ
สำนักงานเลขานุการคณะ
  • ผศ.ภูริวัจน์ เดชอุ่ม

    รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา

    อ.ดร.วัณณนา สุนทรนฤรังษี

    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

    รศ.ดร.โกวิทย์ พิมพวง

    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

    อ.ดร.ปาริชาติ ภูติรัตน์

    รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร

    ผศ.ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว

    รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์

    ผศ.นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย

    รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร

    รศ.ดร.มนตรี ตั้งพิชัยกุล

    รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
  • อ.ดร.วิริยา หล้าเพชร

    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

    อ.ดร.กฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี

    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

    อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์

    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์

    อ.ดร.ภัทร์ศรียรรยงค์ สังข์รุ่ง

    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

    ผศ.ดร.เทพทวี โชควศิน

    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

    อ.ดร.ดลฤทัย เจียรกุล

    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายนวัตกรรม
  • รศ.ดร.ณัฎฐ์ชุดา วิจิตรจามรี

    หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

    ผศ.ชัชวาลย์ ชิงชัย

    หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา

    ผศ.วัฒนา อนันตผล

    หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ

    อ.ดร.รุจิรา เส้งเนตร

    หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย

    อ.ดร.มุกข์ดา สุขธาราจาร

    หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์

    ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง

    หัวหน้าภาควิชาวรรณคดี

    อ.ดร.นิพัต กาญจนะหุต

    หัวหน้าภาควิชาดนตรี

    อ.ดร.พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์

    หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

    ผศ.ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์

    หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
  • อ.ณัฐนันท์ ตาบเพ็ชร์

    ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางภาษา

    ผศ.พิวัฒน์ หิตกร

    ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา

    ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ

    ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์

    อ.ดร.ณัฐกานต์ ทวีวัฒนเศรษฐี

    ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ
  • วรรณา ศิลามาตร์

    กรรมการและเลขานุการประจำคณะมนุษยศาสตร์

    ผศ.ดร.กิตตินาถ​ เรขาลิลิต

    กรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์

    รศ.ดร.กนกพร นุ่มทอง

    กรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์

    อ.นัดดาวดี​ นุ่มนาค

    กรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์

    ผศ.น้ำทิพย์​ อนันต์​ศุภมงคล

    กรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์
  • วรรณา ศิลามาตร์

    หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

    พรนริน พูลภิรมย์

    หัวหน้างานบริหารและธุรการ

    จรินธร เฮงบ้านแพ้ว

    หัวหน้างานบริการการศึกษา