คณะมนุษยศาสตร์
โครงสร้างผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าภาควิชา
ศูนย์และสถาบัน
กรรมการประจำคณะ
สำนักงานเลขานุการคณะ
 • ผศ.ภูริวัจน์ เดชอุ่ม

  รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา

  อ.ดร.วัณณนา สุนทรนฤรังษี

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

  รศ.ดร.โกวิทย์ พิมพวง

  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

  อ.ดร.ปาริชาติ ภูติรัตน์

  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร

  ผศ.ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว

  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์

  ผศ.นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย

  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร

  รศ.ดร.มนตรี ตั้งพิชัยกุล

  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 • อ.ดร.วิริยา หล้าเพชร

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

  อ.ดร.กฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

  อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์

  อ.ดร.ภัทร์ศรียรรยงค์ สังข์รุ่ง

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

  ผศ.ดร.เทพทวี โชควศิน

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

  อ.ดร.ดลฤทัย เจียรกุล

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายนวัตกรรม
 • รศ.ดร.ณัฎฐ์ชุดา วิจิตรจามรี

  หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

  ผศ.ชัชวาลย์ ชิงชัย

  หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา

  ผศ.วัฒนา อนันตผล

  หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ

  อ.ดร.รุจิรา เส้งเนตร

  หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย

  อ.ดร.มุกข์ดา สุขธาราจาร

  หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์

  ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง

  หัวหน้าภาควิชาวรรณคดี

  อ.ดร.นิพัต กาญจนหุต

  หัวหน้าภาควิชาดนตรี

  อ.ดร.พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์

  หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

  ผศ.ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์

  หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
 • อ.ณัฐนันท์ ตาบเพ็ชร์

  ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางภาษา

  ผศ.พิวัฒน์ หิตกร

  ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา

  ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ

  ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์

  อ.ดร.ณัฐกานต์ ทวีวัฒนเศรษฐี

  ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ
 • วรรณา ศิลามาตร์

  กรรมการและเลขานุการประจำคณะมนุษยศาสตร์

  ผศ.ดร.กิตตินาถ​ เรขาลิลิต

  กรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์

  รศ.ดร.กนกพร นุ่มทอง

  กรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์

  อ.นัดดาวดี​ นุ่มนาค

  กรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์

  ผศ.น้ำทิพย์​ อนันต์​ศุภมงคล

  กรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์
 • วรรณา ศิลามาตร์

  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

  พรนริน พูลภิรมย์

  หัวหน้างานบริหารและธุรการ

  จรินธร เฮงบ้านแพ้ว

  หัวหน้างานบริการการศึกษา