คณะมนุษยศาสตร์

แผนกลยุทธ์ 5 ปี คณะมุษยศาสตร์

 • แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ มก. ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565)
 • แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี ระยะที่ 1 : พ.ศ.2556-2560 (แผนกลยุทธ์ 5 ปี)
 • แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 5 ปี ระยะที่ 2 : พ.ศ.2561-2565
 • แผนปฏิบัติการประจำปี 2556
 • แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
 • แผนปฏิบัติการประจำปี 2558
 • แผนปฏิบัติการประจำปี 2559
 • แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
 • แผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ตามยุทธศาสตร์ มก. ระยะ 10 ปี
 • แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2556-2570)
 • แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ฉบับปรับปรุง
 • แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 2 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560
 • รายงานสรุปผลการดำเนินงาน การบริหารคณะมนุษยศาสตร์ ในรอบ 1 ปี (20 ก.พ.56-19 ก.พ. 57)
 • รายงานสรุปข้อมูลผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560)

แผนกลยุทธ์ 5 ปี ภาควิชา/หน่วยงานสนับสนุน

 • ภาควิชาดนตรี
 • ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 • ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
 • ภาควิชาภาษาตะวันออก
 • ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
 • ภาควิชาภาษาไทย
 • ภาควิชาภาษาศาสตร์
 • ภาควิชาวรรณคดี
 • ภาควิชาศิลปาชีพ
 • ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ
 • ศูนย์ภาษา
 • สถาบันขงจื๊อ
 • สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
 • สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565)

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2571)

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แผนบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ.2561

รายชื่อผู้รับผิดชอบการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง 9 ด้าน

แผนความต่อเนื่อง