คณะมนุษยศาสตร์

เกี่ยวกับคณะ

หน่วยงาน [ สำนัก/สถาบัน ]
 • สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์

  สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานแผนและประกันคุณภาพ และ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ เพื่อรองรับภารกิจสำคัญและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานสนับสนุนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์

  ....More เยี่ยมชมเว็บไซต์
 • สถาบันขงจื๊อฯ

  สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Office of Chinese Language Council International: TOCLCI หรือ HANBAN: ฮั่นปั้น) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวประเทศจีน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย

  ....More เยี่ยมชมเว็บไซต์
 • สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์

  สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์จัดตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2543 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ได้ดำริร่วมกันว่า ควรจะจัดตั้งสถาบันเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในฐานะที่พระองค์ได้ทรงทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประเทศชาติ ในด้านต่าง ๆ เป็นอันมาก โดยเฉพาะในด้านภาษาและวัฒนธรรมกอปรกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังไม่เคยมีหน่วยงานใดดำเนินการในเรื่องนี้มาก่อน จึงได้มีความเห็นร่วมกันว่าควรจัดตั้งสถาบันเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมถวาย เพราะเป็นเรื่องที่ทรงห่วงใย และทรงพยายามส่งเสริมตลอดมา ท่านอธิการบดีในขณะนั้น (ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร) จึงได้มอบหมายให้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ในขณะนั้น (รศ. กมลา นาคะศิริ) ดำเนินการจัดทำโครงการจัดตั้ง “สถาบัน ภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา” ขึ้น

  ....More เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์

สถาบันขงจื๊อฯ

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์