คณะมนุษยศาสตร์

KM ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร

14 ก.ย. 2561

KM องค์ความรู้สำหรับการพัฒนาบุคลากร

   

(KU Digital ID) คือ การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (electronic signature) บนเอกสารออนไลน์ Portable Document Format (PDF) ด้วย Digital ID

แนะนำการใช้งาน KU Digital ID >> https://youtu.be/cn54JANt_Qo
ขั้นตอนการใช้งาน KU DID ตอนที่ 1>> https://youtu.be/l8hHtOc3mLk
ขั้นตอนการใช้งาน KU DID ตอนที่ 2>> https://youtu.be/82xb-tvKhK4
ขั้นตอนการใช้งาน KU DID ตอนที่ 3>> https://youtu.be/iYA-ltWG4B4
ขั้นตอนการใช้งาน KU DID ตอนที่ 4>> https://youtu.be/fAVs2_6znZ8
 
อบรมเชิงปฎิบัติการ ตัวอย่างการออกแบบการประเมินและการออกแบบข้อสอบ
ที่ล้วงข้อมูลการเรียนรู้ได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถือ
โดย ดร.วีรภัทร์ สุขศิริ 
คลิกที่นี่
 
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 3 
คลิกที่นี่
 
การออกแบบการประเมินการเรียนรู้สำหรับ Onsite and Online เพื่อยกระดับทักษะการคิดของนิสิต
วิทยากร: ดร.วีรภัทร์ สุขศิริ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินจาก UC BERKELEY 
คลิกที่นี่