คณะมนุษยศาสตร์

KM ความรู้จากวิทยากร

14 ก.ย. 2561

 

สรุปองค์ความรู้ประจำปีการศึกษา 2559

 

ความรู้จากวิทยากร

4th University Scholars Leadership Symposium 2013

5th University Scholars Leadership Symposium 2014

6th University Scholars Leadership Symposium 2015

6th USLS Refugee Run

  1. How to get the presentation at the conference - อ.ดร.จิรพร ธนะรัชติกานนท์
  2. USLS Humanitarian Affairs Asia
  3. การเขียนตำราและหนังสือ...เรื่องเล่าจากประสบการณ์
  4. การนำเสนอผลงานในต่างประเทศ Thai Studies ครั้งที่ 12 - อ.กฤตยา ณ หนองคาย
  5. เทคนิคและประสบการณ์การเขียนเอกสารประกอบการสอน
  6. แนวคิดการทำวิจัย โดย รศ.ดร.สร้อยสุด ณ ระนอง
  7. แนวทางการเป็นนักวิจัยสายมนุษยศาสตร์ โดย รศ.ดร.วิภาวรรณ อยู่เย็น
  8. เอกสารการบริหารความเสี่ยง