คณะมนุษยศาสตร์

ขอเชิญนิสิตและนิสิตเก่าคณะมนุษยศาสตร์ร่วมกันทำแบบสอบถาม

28 ส.ค. 2564

ตอบแบบสอบถามชิงของที่ระลึก 40 รางวัล
.
คณะมนุษยศาสตร์ขอเชิญนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ทุกสาขาวิชา-ทุกชั้นปี และนิสิตเก่า ร่วมทำแบบสอบถามเก็บข้อมูลเกี่ยวกับมุมมอง ทัศนคติที่มีต่อหลักสูตรและรูปแบบการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อนำวางแผนทิศทางการศึกษา พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้ของคณะให้ตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มเป้าหมายในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้า (2564 - 2568)
.
ผู้โชคดีจากการสุ่ม จะได้รับของที่ระลึก 40 รางวัล 
.
ตอบแบบสอบถามได้ที่ Link : https://forms.gle/hpS66mCtZUHVP4mu5

ย้อนกลับ