คณะมนุษยศาสตร์

สัมมนาวิชาการและนิทรรศการเสมือนจริง "พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล"

14 ส.ค. 2564

สัมมนาวิชาการและนิทรรศการเสมือนจริง “พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล”
.
เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) อีกทั้งการสดุดีพระเกียรติคุณแห่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์นั้นเพื่อเสนอพระนามเป็นบุคคลสำคัญของโลกขององค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติใน พ.ศ. 2566
.
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการเสมือนจริง “พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล” ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 21 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ จึงขออาราธนาพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ และขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษา นักธรรม เยาวชน ครูผู้สอนด้านพระพุทธศาสนา ตลอดจนบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้
.
สัมมนาวิชาการ “พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล”
- ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบ Zoom Meeting : https://rb.gy/vjt8ma
Meeting ID. : 995 7437 7964 Passcode : 092663
- ชมผ่านเพจคณะมนุษยศาสตร์ : @Humanities.KasetsartU
- ชมผ่านช่องทาง Youtube : Faculty of Humanities, Kasetsart University
.
นิทรรศการเสมือนจริง “พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล”
- ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://rilc.ku.ac.th
- ทุกท่านที่สอบผ่านการวัดความรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎกตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 50) จะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์ทางอีเมล์
- สามารถดาวน์โหลดหนังสือ “พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล”
- สามารถรับฟังการสัมมนาย้อนหลังได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 

ย้อนกลับ