คณะมนุษยศาสตร์

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

16 ก.ค. 2564

วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตอบรับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการหลากหลายสถาบันอย่างน้อย 3 คน เริ่มตั้งแต่วารสารปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/abc/index

ย้อนกลับ