คณะมนุษยศาสตร์

ความสำคัญของคาบสมุทรเกาหลีในประวัติศาสตร์จีน

16 ก.ค. 2564

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 1 ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ดังนี้
 
รับจำนวน 250 ท่าน
บรรยายผ่านโปรเเกรม VooV Meeting
 
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564
 
หัวข้อ "ความสำคัญของคาบสมุทรเกาหลีในประวัติศาสตร์จีน“ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล (วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เวลา 13.00-16.00 น.
 
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://1th.me/AyPrl
 
ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจำนวนสิทธิ์ลงทะเบียนเต็ม
 

ย้อนกลับ