คณะมนุษยศาสตร์

จดหมายเหตุพระอี้จิ้ง: วิถีชีวิตพระสงฆ์ในศตวรรษที่ 7

10 ก.ย. 2564

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 8 ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

หัวข้อจดหมายเหตุพระอี้จิ้ง : วิถีชีวิตพระสงฆ์ในศตวรรษที่ ๗

โดย พระมหาอานนท์ อานนฺโท, ผศ.ดร. จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เวลา 13.00-16.00 น.

ย้อนกลับ