คณะมนุษยศาสตร์

เกี่ยวกับคณะ

หน่วยงาน [ ภาควิชา ]
 • ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

  ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได้รับการอนุมัติจัดตั้งขึ้นเป็นภาควิชาในคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2552 ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 157 ง ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์เพื่อให้การดำเนินงานมี ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น โดยเป็นการรวมภาควิชาบรรณารักษศาสตร์กับสาขาวิชาสื่อสารมวลชน ภาควิชาศิลปนิเทศเข้าด้วยกัน ในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2552) มีการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิตจำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ตลอดจนสอนรายวิชาต่างๆ ทางด้านสารสนเทศศาสตร์เป็นวิชาบริการ แก่นิสิตทุกคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะเป็นวิชาพื้นฐานทั่วไปและวิชาเลือกเสรี

  ....More เยี่ยมชมเว็บไซต์
 • ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

  เมื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2509 ภาควิชาปรัชญาและศาสนาเป็นหมวดหนึ่งในภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในคณะที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่นี้ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2517 ได้มีการยกฐานะภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เป็นคณะสังคมศาสตร์ หมวดวิชาปรัชญาและศาสนา จึงได้กลายเป็นภาควิชาปรัชญาและศาสนาสังกัดคณะสังคมศาสตร์และเมื่อมีการก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์ขึ้นมาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2524 ภาควิชาปรัชญาและศาสนาจึงได้ย้ายมาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ส่วนแบ่งราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2524

  ....More เยี่ยมชมเว็บไซต์
 • ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

  ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

  ....More เยี่ยมชมเว็บไซต์
 • ภาควิชาภาษาไทย

  เดิมในปี พ.ศ.๒๕๑๐ การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยดำเนินการอยู่ภายในภาควิชาภาษา คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ ซึ่งต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้โอนเข้าเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ และได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นภาควิชาภาษาไทย เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ในฐานะสาขาวิชาภาษาไทยได้เปิดสอนเป็นวิชาพื้นฐานและเป็นวิชาเอกตามความต้องการของนิสิตในคณะตลอดมาปัจจุบันมีทั้งหมด ๔ หลักสูตร

  ....More เยี่ยมชมเว็บไซต์
 • ภาควิชาภาษาศาสตร์

  ภาควิชาภาษาศาสตร์ จัดตั้งเป็นภาควิชาพร้อมกับที่คณะมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งเป็นคณะในวันที่ 17 มิถุนายน 2524 ในระยะแรกภาควิชาเปิดบริการสอนหลักสูตรรายวิชาปริญญาตรี จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2536 ภาควิชาฯ ได้เริ่มเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์และได้มีการปรับปรุงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538 โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และได้รับอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 จากนั้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ภาควิชาฯ ได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาคพิเศษ และได้เปิดรับนิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่นที่ 1 ในภาคต้น ปีการศึกษา 2549 และดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันนี้ ในปี 2552 ภาควิชาภาษาศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ และได้เปิดรับนิสิตรุ่นที่ 1 ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 และกำลังดำเนินการขอเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ) ในอนาคตอันใกล้

  ....More เยี่ยมชมเว็บไซต์
 • ภาควิชาวรรณคดี

  ภาควิชาวรรณคดี

  ....More เยี่ยมชมเว็บไซต์
 • ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

  ภาควิชาศิลปาชีพจัดตั้งขึ้นพร้อมกับการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2524 และเป็นหนึ่งในสามภาควิชาที่มุ่งเน้นการเรียนสอนในลักษณะ “การศึกษาเพื่ออาชีพ” (Career Education) ประกอบด้วยภาควิชาศิลปนิเทศ (ปัจจุบัน คือ ภาควิชาดนตรี และภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ (ปัจจุบันยุบรวมกับภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) และภาควิชาศิลปาชีพ ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนทางด้านการท่องเที่ยวและ การโรงแรมระดับปริญญาตรี เป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หลักสูตรที่เปิดสอนประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการเดินทางและท่องเที่ยว และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการโรงแรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้เปิดหลักสูตรเพิ่มอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการเลขานุการ โดยในปี พ.ศ. 2542 ภาควิชาศิลปาชีพได้ปรับปรุงหลักสูตรทั้งสามหลักสูตร ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นและใช้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นมา ในปี พ.ศ. 2554 ภาควิชาศิลปาชีพได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นครั้งที่ 2 โดยในครั้งนี้ได้ปรับปรุงหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการเดินทางและท่องเที่ยวให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมภายใต้ “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2554” และเปิดรับนักเรียนเข้ารับ การศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ในปี พ.ศ. 2555 ภาควิชาศิลปาชีพได้เปิดหลักสูตรเพิ่มอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 และเริ่มรับบุคคลเข้าศึกษาเป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2555 โดยช่วงเวลาจัดการเรียนการสอนจะเป็นแบบสากล คือ เริ่มเปิดภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่สิงหาคมเป็นต้นไป

  ....More เยี่ยมชมเว็บไซต์
 • ภาควิชาดนตรี

  ภาควิชาดนตรี เดิมชื่อว่าภาควิชาศิลปนิเทศ ประกาศเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2524 มีอาจารย์ ดร.กัญจนา สินธวานนท์ เป็นคณบดี และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา อัตถะสัมปุณณะ เป็นผู้ก่อตั้ง และดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาศิลปนิเทศ เป็นคนแรก (พ.ศ.2524-2528) ภาควิชาศิลปนิเทศประกอบด้วยสาขาวิชา 3 สาขา คือ สาขาดนตรี สาขาการแสดง และ สาขาสื่อสารมวลชน หลักสูตรของภาควิชาทั้ง 3 สาขา เป็นหลักสูตรวิชาการที่มีหลักวิชาชีพแทรกอยู่เพื่อให้บัณฑิตนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ทันที เริ่มรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2525 โดยรับโอนนิสิตวิชาเอกภาษา เข้ามาเรียนวิชาเอกดนตรี 1 คน และวิชาเอกสื่อสารมวลชน 7 คน และในปีการศึกษา 2526 ได้ประกาศรับนิสิตดนตรีและสื่อสารมวลชน โดยสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ แต่ยังไม่ได้เปิดรับนิสิตวิชาเอกการแสดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา อัตถะสัมปุณณะ สนับสนุนให้นิสิตตั้งวงดนตรีสากล (ชื่อย่อ CA.BAND มีชื่อเต็มว่า COMMUNICATION ARTS BAND) และวงดนตรีไทยของภาควิชาศิลปนิเทศ รวมทั้งจัดการแสดงต่างๆ (ละคร) และออกหนังสือพิมพ์ของภาควิชาฯ ซึ่งวงดนตรีและการแสดงของภาควิชาศิลปนิเทศได้มีโอกาสแสดงถวายหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ ที่โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า ซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจของอาจารย์และนิสิตในภาควิชาฯ เป็นอย่างยิ่งและเมื่อนิสิตรุ่นแรกจบการศึกษาในปี พ.ศ.2530 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาดนตรี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสนั้นด้วย ระหว่างปี พ.ศ.2529 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรดนตรีบ้างโดยแยกเป็นดนตรีสากลและดนตรีไทยอย่างชัดเจน และได้ปรับปรุงหลักสูตรสื่อสารมวลชนเพื่อให้ทันสมัยเสมอ ส่วนสาขาการแสดงยังคงเปิดให้เรียนเป็นวิชาเลือก และวิชาพื้นฐานของภาควิชาศิลปนิเทศ

  ....More เยี่ยมชมเว็บไซต์
 • ภาควิชาภาษาตะวันออก

  ภาควิชาภาษาตะวันออกได้เสนอโครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 โดยขอแยกสาขาวิชาภาษาจีนและสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นออกมาจากภาควิชาภาษาต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและสามารถพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านภาษาตะวันออกให้มีความหลากหลายมากขึ้น อาทิ กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี เวียดนาม มลายู พม่า ฮินดี เป็นการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตมีความเข้มแข็งทางด้านภาษาตะวันออกเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมั่นคง โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออกได้ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 วันที่ 19 กันยายน 2553 และวันที่ 19 เมษายน 2554 ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 และได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับภาควิชา ลำดับที่ 9 ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 13 ธันวาคม 2555 กำหนดรหัสและเลขประจำส่วนราชการ คือ ภาควิชาภาษาตะวันออก ที่ ศธ 0513.10513/

  ....More เยี่ยมชมเว็บไซต์

ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

ภาควิชาภาษาไทย

ภาควิชาภาษาศาสตร์

ภาควิชาวรรณคดี

ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

ภาควิชาดนตรี

ภาควิชาภาษาตะวันออก