คณะมนุษยศาสตร์
ปรัชญา เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
 
ปรัชญา

คณะมนุษยศาสตร์ใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรม

เป้าหมาย

 • 1.มีสาขาวิชาอย่างน้อย 3 สาขาวิชาที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศไทยโดยใช้เกณฑ์การวัดด้วย QS Ranking University by Subject
 • 2.ผู้เรียนระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 เลือกคณะมนุษยศาสตร์ 3 อันดับแรก (Top of Mind University) อย่างน้อย 5 สาขาวิชา และมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อนละ 50
 • 3.จำนวนบุคลากรที่ได้รับเชิญไปร่วมรายการในสื่อต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 3 คน

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะมนุษยศาสตร์มีชื่อเสียงทางด้านนวัตกรรมมนุษยศาสตร์ในระดับนานาชาติ

พันธกิจ (Mission)

 • 1.พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างสรรค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญและมีความสามารถรอบด้าน
 • 2.มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน
 • 3.ร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรชั้นนำในระดับชาติและนานาชาติในการพัฒนาวิชาการให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของตลาด
 • 4.เสริมสร้างทุนทางวัฒนธรรมของไทยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์
 • 1.เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์ที่มีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกใน ยุคศตวรรษที่ 21 และมีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
 • 2.เพื่อเสริมสร้างโลกทัศน์ให้แก่บัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปทาง ด้านภาษาและวัฒนธรรม ปรัชญาและศาสนา และสุนทรียศาสตร์
 • 3.เพื่อผลิตงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ในสาขามนุษยศาสตร์ที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของสังคมในระดับสากล
 • 4.เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สาขามนุษยศาสตร์สู่สังคมและชุมชน เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
 • 5.เพื่อทำนุบำรุง เผยแพร่ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่แพร่หลายในระดับสากล

เอกลักษณ์ : คณะมนุษยศาสตร์เป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่น ทันสมัย ไม่หยุดนิ่ง

อัตลักษณ์ : บุคลากรและนิสิตคณะมนุษยศาสตร์มีสำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี (IDKU)