คณะมนุษยศาสตร์
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ปรัชญา

คณะมนุษยศาสตร์มีเอกภาพในความหลากหลาย (Unity in Diversity) เพื่อประยุกต์องค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ โดยมุ่งส่งเสริมศักยภาพมนุษย์ให้เพียบพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและพลวัตวัฒนธรรมในบริบทสากล

วิสัยทัศน์

คณะมนุษยศาสตร์เป็นผู้นำด้านการประยุกต์องค์ความรู้สาขามนุษยศาสตร์สู่ความเป็นเลิศและสู่สากล

เป้าหมายของวิสัยทัศน์ (ปีงบประมาณ 2568)

1. ผลการประเมินการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ได้ 300 คะแนน 2. จำนวนบุคลากรที่หน่วยงานต่างชาติเชิญไปเผยแพร่ผลงานหรือเป็นวิทยากร/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 15 คนต่อปี

พันธกิจ (Mission)

1. มุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานและสังคม 2. สร้างผลงานทางวิชาการ งานวิจัยขั้นสูง และงานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างผลกระทบทางวิชาการ (Academic Impact) รวมทั้งใช้องค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและชุมชน 4. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล โดยนำเสนอคุณค่าดั้งเดิมและพลวัตวัฒนธรรมในบริบทร่วมสมัย (Glocalization) 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ธรรมาภิบาล

เอกลักษณ์ : คณะมนุษยศาสตร์เป็นองค์กรที่มีเอกภาพในความหลากหลาย (Unity in Diversity)

ค่านิยมร่วม / อัตลักษณ์ : สร้างสรรค์ มองไกล ร่วมใจ พัฒนา

สมรรถนะหลัก : ความสามารถในการประยุกต์องค์ความรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ

วัฒนธรรมองค์กร : กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ : รู้รอบด้าน ทำงานเป็น เน้นการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์