คณะมนุษยศาสตร์
ประวัติความเป็นมา

คณะมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2524 เป็นคณะลำดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2524 กำหนดให้คณะมนุษยศาสตร์เป็นส่วนราชการ 1 ใน 17 ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ.2524

คณะมนุษยศาสตร์ได้รับโอนภาควิชาภาษามาจากคณะวิทยาศาสตร์และ อักษรศาสตร์ แล้วมาแยกตามสาขาวิชาการออกเป็น 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาภาษา ภาควิชาภาษาศาสตร์ และภาควิชาวรรณคดี นอกจากนี้ ยังได้รับโอนภาควิชาปรัชญาและศาสนามาจากคณะสังคมศาสตร์อีก 1 ภาควิชา และจัดตั้งภาควิชาใหม่ 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาบรรณารักษ ศาสตร์ ภาควิชาศิลปาชีพ และภาควิชาศิลปนิเทศ รวมมีภาควิชาเมื่อแรก ก่อตั้งจำนวน 7 ภาควิชา

พ.ศ.2536

จัดตั้งศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานภายใน เพื่อให้บริการอบรมภาษาต่างประเทศแก่บุคคลทั่วไป

พ.ศ.2537

แยกภาควิชาภาษาออกเป็น 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ และภาควิชาภาษาไทย ทำให้มีภาควิชาเพิ่มขึ้นเป็น 8 ภาควิชา

พ.ศ.2549

จัดตั้งสถาบันขงจื๊อ ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมด้านการสอนและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมจีน รวมทั้งเป็นศูนย์ทดสอบภาษาจีนมาตรฐานที่เรียกว่า “HSK” (Hanyu Shuiping Kaoshi)

พ.ศ.2549 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติจัดตั้งศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ประสานการบริการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษของคณะมนุษยศาสตร์ ทั้งในส่วนงานด้านธุรการและประสานด้านการบริการวิชาการของหลักสูตรระดับ ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษในทุกสาขาของคณะ

พ.ศ.2552

รวมภาควิชาบรรณารักษศาสตร์กับสาขาวิชาสื่อสารมวลชน ภาควิชาศิลปนิเทศแล้วจัดตั้งเป็นภาควิชาใหม่คือ “ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” และปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสาขาดนตรี ภาควิชาศิลปนิเทศ จัดตั้งเป็น “ภาควิชาดนตรี” จำนวนรวมของภาควิชายังคงเป็น 8 ภาควิชาเช่นเดิม

พ.ศ.2553

คณะมนุษยศาสตร์ได้รับโอนสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามารวมเป็นหน่วยงานสนับสนุนของคณะเพิ่มเป็น 5 หน่วยงาน

พ.ศ.2555

แยกสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และสาขาวิชาภาษาจีน ออกจากภาควิชาภาษาต่างประเทศ และจัดตั้งเป็น “ภาควิชาภาษาตะวันออก” ซึ่งนอกจากจะมีการเรียนการสอนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน ยังมีวิชาเลือกภาษาเกาหลี และภาษาอาเซียน ได้แก่ ภาษาเวียดนาม ภาษามาเลย์ และภาษาพม่า เพื่อการเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมภาควิชาทั้งหมดจำนวน 9 ภาควิชา

รายนามคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (อดีตถึงปัจจุบัน)
 • 1.ดร.กัญจนา

  สินธวานนท์

  (พ.ศ.2524-พ.ศ.2527)

 • 2.อาจารย์สิงห์ทอง

  พรนิคม

  (พ.ศ.2527-พ.ศ.2535)

 • 3.รศ.ศิริลักษณ์

  ลิ้มภักดี

  (พ.ศ.2535-พ.ศ.2539)

 • 4.รศ.กมลา

  นาคะศิริ

  (พ.ศ.2539-พ.ศ.2543)

 • 5.รศ.ปรียา

  อุนรัตน์

  (พ.ศ.2543-พ.ศ.2548)

 • 6.ผศ.ดร.นงนุช

  ศรีอัษฎาพร

  (พ.ศ.2548-พ.ศ.2552)

 • 7.รศ.ดร.วิไลศักดิ์

  กิ่งคำ

  (พ.ศ.2552-พ.ศ.2556)

 • 8.ผศ.ดร.พุทธชาติ

  โปธิบาล

  (พ.ศ.2556-พ.ศ.2560)

 • 9.ดร.ดำรงค์

  ศรีพระราม

  (ก.พ.2560-ก.ย.2560)

 • 10.รศ.ดร.กิติมา

  อินทรัมพรรย์

  (พ.ศ.2560-2564)

 • 11.ผศ.ดร.ธงรบ

  รื่นบรรเทิง

  (พ.ศ.2564-ปัจจุบัน)

การแบ่งส่วนราชการ

คณะมนุษยศาสตร์ได้ปรับแนวคิดจากการศึกษาที่ เสร็จสมบูรณ์ในตัวเองมาเป็นการ ศึกษาที่เป็นเครื่องมือที่เอื้อต่อการนำไปประกอบอาชีพ (Career Education) แต่ยังคงธำรงเนื้อหาวิชา การสาขามนุษยศาสตร์ไว้ด้วย ดังนั้น รูปแบบของการจัดการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ในปัจจุบันจึงมี 2 รูปแบบ คือ แบบเน้นความลึกซึ้งทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ และแบบเน้นวิชา ชีพโดยผสมผสานกับวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ได้ปรับโครง สร้างหน่วยงานในสังกัดเพื่อความก้าวหน้าในเชิงวิชาการ และเพิ่มประสิทธิภาพ ทางการบริหารมาโดยตลอด ในปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้

 • ภาควิชาดนตรี
 • ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 • ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
 • ภาควิชาภาษาตะวันออก
 • ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
 • ภาควิชาภาษาไทย
 • ภาควิชาภาษาศาสตร์
 • ภาควิชาวรรณคดี
 • ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ(ภาควิชาศิลปาชีพเดิม)
 • ศูนย์ภาษา
 • ศูนย์ทดสอบทางภาษา
 • สถาบันขงจื๊อ
 • สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
 • สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์

นอกจากการพัฒนาโครงสร้างในระดับคณะแล้ว ยังมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานในส่วนของสำนักงานเลขานุการคณะ มนุษยศาสตร์ เพื่อรองรับภารกิจสำคัญและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในฐานะหน่วย งานสนับสนุนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะอีกด้วย ปัจจุบัน สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ส่วนราชการ คือ งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานบริหารการศึกษา งานแผนและประกันคุณภาพ และ งานทรัพยากรกายภาพ

ข้อมูลอาคารเรียน
 • อาคารมนุษยศาสตร์ 1 : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2531 และทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารพร้อมทั้งทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อ เป็นสิริมงคลแก่คณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2534

 • อาคารมนุษยศาสตร์ 2 และ 3 : ได้รับโอนอาคารเรียนจากคณะประมง แล้วได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซมและตกแต่ง เริ่มใช้อาคารเมื่อปี พ.ศ. 2551 และ 2552 ตามลำดับ

 • อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ : พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมันกโร) เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ และพระราชครูวามเทพมุนี เป็นประธานในพิธีพราหมณ์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานนามอาคารว่า “จุฬาภรณ์พิศาลศิลป์” และพระราชทานพระอนุญาตอันเชิญอักษรพระนามย่อ “จ.ภ.” มาประดิษฐานคู่กับนามอาคาร ทั้งยังเสด็จมาทรงเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2554 และเริ่มใช้อาคารในปี พ.ศ. 2555