คณะมนุษยศาสตร์
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์
 • 1. ด้านการศึกษา
 • 1.1 จำนวนหลักสูตร
 • 1.2 จำนวนบุคลากรสายวิชาการ
 • 1.3 จำนวนนิสิตทั้งหมด
 • 1.4 จำนวนนิสิตและสัดส่วนภาระงานอาจารย์
 • 2. ด้านการวิจัย
 • 2.1 จำนวนโครงการวิจัย และงบประมาณ
 • 2.2 จำนวนรายงานการวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
 • 3. ด้านการบริการวิชาการ
 • 3.1 โครงการบริการวิชาการและพัฒนาวิชาการ
 • 3.2 การให้บริการด้านศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ฝึกงาน และทำวิจัย
 • 4. ด้านบริหารจัดการ
 • 4.1 จำนวนบุคลากรที่มีคนครอง
 • 4.2 จำนวนบุคลากร(อัตราว่างมีเงิน)
 • 4.3 จำนวนบุคลากรที่ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน
 • 4.4 งบประมาณแผ่นเงินและงบประมาณเงินรายได้
 • 4.5 พื้นที่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน