NEWS

ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์

1. ด้านการศึกษา
1.1 จำนวนหลักสูตร
1.2 จำนวนบุคลากรสายวิชาการ

1.3 จำนวนนิสิตทั้งหมด
1.4 จำนวนนิสิตและสัดส่วนภาระงานอาจารย์

2. ด้านการวิจัย
2.1 จำนวนโครงการวิจัย และงบประมาณ
2.2 จำนวนรายงานการวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

3. ด้านการบริการวิชาการ
3.1 โครงการบริการวิชาการและพัฒนาวิชาการ
3.2 การให้บริการด้านศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ฝึกงาน และทำวิจัย

4. ด้านบริหารจัดการ
4.1 จำนวนบุคลากรที่มีคนครอง
4.2 จำนวนบุคลากร(อัตราว่างมีเงิน)

4.3 จำนวนบุคลากรที่ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน
4.4 งบประมาณแผ่นเงินและงบประมาณเงินรายได้
4.5 พื้นที่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน

  • facebookกิจการนิสิต
  • facebookสโมสรนิสิต
  • facebookสมาคมนิสิตเก่า
  • facebookคณะมนุษยศาสตร์
  • facebookฝ่ายบริการวิชาการ
  • นิสิต
  • ศิษย์เก่า
  • บุคลากร
  • บุคคลทั่วไป
  • กิจกรรมประจำเดือน
.