NEWS

เกี่ยวกับคณะ

ประวัติคณะมนุษยศาสตร์

     ประวัติ

  คณะมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2524 เป็นคณะลำดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2524 กำหนดให้คณะมนุษยศาสตร์เป็นส่วนราชการ 1 ใน 17 ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    พ.ศ.2524 คณะมนุษยศาสตร์ได้รับโอนภาควิชาภาษามาจากคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ แล้วมาแยกตามสาขาวิชาการออกเป็น 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาภาษา ภาควิชาภาษาศาสตร์ และภาควิชาวรรณคดี นอกจากนี้ยังได้รับโอนภาควิชาปรัชญาและศาสนามาจากคณะสังคมศาสตร์อีก 1 ภาควิชา และจัดตั้งภาควิชาใหม่ 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชาศิลปาชีพ และภาควิชาศิลปนิเทศ รวมมีภาควิชาเมื่อแรกก่อตั้งจำนวน 7 ภาควิชา
     พ.ศ.2536 จัดตั้งศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานภายใน เพื่อให้บริการอบรมภาษาต่างประเทศแก่บุคคลทั่วไป
     พ.ศ.2537 แยกภาควิชาภาษาออกเป็น 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ และภาควิชาภาษาไทย ทำให้มีภาควิชาเพิ่มขึ้นเป็น 8 ภาควิชา
     พ.ศ.2549 จัดตั้งสถาบันขงจื๊อ ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมด้านการสอนและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมจีน รวมทั้งเป็นศูนย์ทดสอบภาษาจีนมาตรฐานที่เรียกว่า “HSK” (Hanyu Shuiping Kaoshi)
    พ.ศ.2549 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติจัดตั้งศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ประสานการบริการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษของคณะมนุษยศาสตร์ ทั้งในส่วนงานด้านธุรการและประสานด้านการบริการวิชาการของหลักสูตรระดับ ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษในทุกสาขาของคณะ
     พ.ศ.2552 รวมภาควิชาบรรณารักษศาสตร์กับสาขาวิชาสื่อสารมวลชน ภาควิชาศิลปนิเทศแล้วจัดตั้งเป็นภาควิชาใหม่คือ “ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” และปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสาขาดนตรี ภาควิชาศิลปนิเทศ จัดตั้งเป็น “ภาควิชาดนตรี” จำนวนรวมของภาควิชายังคงเป็น 8 ภาควิชาเช่นเดิม
   พ.ศ.2553 คณะมนุษยศาสตร์ได้รับโอนสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามารวมเป็นหน่วยงานสนับสนุนของคณะเพิ่มเป็น 5 หน่วยงาน
    พ.ศ. 2555 แยกสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และสาขาวิชาภาษาจีน ออกจากภาควิชาภาษาต่างประเทศ และจัดตั้งเป็น "ภาควิชาภาษาตะวันออก" ซึ่งนอกจากจะมีการเรียนการสอนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน ยังมีวิชาเลือกภาษาเกาหลี และภาษาอาเซียน ได้แก่ ภาษาเวียดนาม ภาษามาเลย์ และภาษาพม่า เพื่อการเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมภาควิชาทั้งหมดจำนวน 9 ภาควิชา

 

 

 รายนามคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (อดีตถึงปัจจุบัน)

 
 
 
  
 
 
 
1.ดร.กัญจนา
2.อาจารย์สิงห์ทอง  
3.รศ.ศิริลักษณ์
4.รศ.กมลา
5.รศ.ปรียา
6.ผศ.ดร.นงนุช
7.รศ.ดร.วิไลศักดิ์
8.ผศ.ดร.พุทธชาติ
9.ดร.ดำรงค์
10.รศ.ดร.กิติมา
สินธวานนท์
พรนิคม
ลิ้มภักดี
นาคะศิริ
อุนรัตน์
ศรีอัษฎาพร
กิ่งคำ
โปธิบาล
ศรีพระราม
อินทรัมพรรย์
(พ.ศ.2524-พ.ศ.2527)
(พ.ศ.2527-พ.ศ.2535)
(พ.ศ.2535-พ.ศ.2539)
(พ.ศ.2539-พ.ศ.2543)
(พ.ศ.2543-พ.ศ.2548)
(พ.ศ.2548-พ.ศ.2552)
(พ.ศ.2552-พ.ศ.2556)
(พ.ศ.2556-พ.ศ.2560)
(ก.พ.2560-ก.ย.2560)
(พ.ศ.2560-ปัจจุบัน)

 

โครงสร้างการบริหารงาน

human structure

 

การแบ่งส่วนราชการ

 

คณะมนุษยศาสตร์ได้ปรับแนวคิดจากการศึกษาที่ เสร็จสมบูรณ์ในตัวเองมาเป็นการ ศึกษาที่เป็นเครื่องมือที่เอื้อต่อการนำไปประกอบอาชีพ (Career Education) แต่ยังคงธำรงเนื้อหาวิชาการสาขามนุษยศาสตร์ไว้ด้วย ดังนั้น รูปแบบของการจัดการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ในปัจจุบันจึงมี 2 รูปแบบ คือ แบบเน้นความลึกซึ้งทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ และแบบเน้นวิชาชีพโดยผสมผสานกับวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ    คณะมนุษยศาสตร์ได้ปรับโครง สร้างหน่วยงานในสังกัดเพื่อความก้าวหน้าในเชิงวิชาการ และเพิ่มประสิทธิภาพทางการบริหารมาโดยตลอด ในปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
1) ภาควิชาดนตรี                                                         10) ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ
2) ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์               11) ศูนย์ภาษา
3) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา                                      12) ศูนย์ทดสอบทางภาษา
4) ภาควิชาภาษาตะวันออก                                          13) สถาบันขงจื๊อ
5) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ                                       14) สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
6) ภาควิชาภาษาไทย                                                  15) สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
7) ภาควิชาภาษาศาสตร์                                               16) สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
8) ภาควิชาวรรณคดี
9) ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ(ภาควิชาศิลปาชีพเดิม)

 

 

 

 

นอกจากการพัฒนาโครงสร้างในระดับคณะแล้ว ยังมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานในส่วนของสำนักงานเลขานุการคณะ มนุษยศาสตร์ เพื่อรองรับภารกิจสำคัญและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในฐานะหน่วย งานสนับสนุนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะอีกด้วย ปัจจุบัน สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ส่วนราชการ คือ งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานแผนและประกันคุณภาพ และ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

fp03        
 

ข้อมูลอาคารเรียน

  อาคารมนุษยศาสตร์ 1 : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2531 และทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารพร้อมทั้งทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อ เป็นสิริมงคลแก่คณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2534
          อาคารมนุษยศาสตร์ 2 และ 3 : ได้รับโอนอาคารเรียนจากคณะประมง แล้วได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซมและตกแต่ง เริ่มใช้อาคารเมื่อปี พ.ศ. 2551 และ 2552 ตามลำดับ
          อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ : พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมันกโร) เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ และพระราชครูวามเทพมุนี เป็นประธานในพิธีพราหมณ์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานนามอาคารว่า "จุฬาภรณ์พิศาลศิลป์" และพระราชทานพระอนุญาตอันเชิญอักษรพระนามย่อ "จ.ภ." มาประดิษฐานคู่กับนามอาคาร ทั้งยังเสด็จมาทรงเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2554 และเริ่มใช้อาคารในปี พ.ศ. 2555

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา

 

ความเป็นคณะมนุษยศาสตร์ 

ปรัชญา
คณะมนุษยศาสตร์ใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรม

เอกลักษณ์ 
คณะมนุษยศาสตร์เป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่น ทันสมัย ไม่หยุดนิ่ง

อัตลักษณ์ 
บุคลากรและนิสิตคณะมนุษยศาสตร์มีสำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี (IDKU)

ภาพอนาคตของคณะมนุษยศาสตร์ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะมนุษยศาสตร์มีชื่อเสียงทางด้านนวัตกรรมมนุษยศาสตร์ในระดับนานาชาติ

เป้าหมาย 
1. มีสาขาวิชาอย่างน้อย 3 สาขาวิชาที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศไทยโดยใช้เกณฑ์การวัดด้วย QS Ranking University by Subject
2. มีสาขาวิชาอย่างน้อย 2 ใน 3 ของสาขาวิชาทั้งหมดในระดับปริญญาตรีเป็นสาขาวิชาที่ได้รับเลือกเป็นอันดับ 1 และ 2 (Top of Mind University) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างสรรค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญและมีความสามารถรอบด้าน
2. มุ่งสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน
3. ร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรชั้นนำในระดับชาติและนานาชาติในการพัฒนาวิชาการให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของตลาด
4. เสริมสร้างทุนทางวัฒนธรรมของไทยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

ค่านิยมร่วม 
สร้างสรรค์ มองไกล ร่วมใจ พัฒนา

สมรรถนะหลัก 
ความสามารถในการหลอมรวมองค์ความรู้ที่หลากหลายเพื่อสรรค์สร้างนวัตกรรม

วัฒนธรรมองค์การ 
กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม

 

 

ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
 
รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริวัจน์ เดชอุ่ม
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา
อาจารย์ ดร.วัณณนา สุนทรนฤรังษี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พิมพวง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
     

อาจารย์ ดร.ปาริชาติ ภูติรัตน์
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
และนิสิตเก่าสัมพันธ์
อาจารย์ ดร.จารุดา รัชนี ณ อยุธยา
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
     
ผู้ช่วยคณบดี    
อาจารย์พัชราพรรณ กะตากูล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา
อาจารย์รัตนพล ชื่นค้า
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
อาจารย์ ดร.วิริยา หล้าเพชร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
     
อาจารย์ ดร.กฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
อาจารย์ ดร.นภ อึ๊งโพธิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
อาจารย์ ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
และนิสิตเก่าสัมพันธ์
     
   
อาจารย์ ดร.อินทิรา บำรุงสาลี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
   

 

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐ์ชุดา วิจิตรจามรี
หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา อนันตผล
หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ
     
อาจารย์ ดร.รุจิรา เส้งเนตร
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
อาจารย์ ดร.มุกข์ดา สุขธาราจาร
หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์
อาจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง
หัวหน้าภาควิชาวรรณคดี
     
อาจารย์ ดร.พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์
หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
อาจารย์ ดร.นิพัต กาญจนหุต
หัวหน้าภาควิชาดนตรี
อาจารย์ ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

 

ศูนย์ภาษา/ศูนย์ทดสอบทางภาษา/สถาบันขงจื๊อ/สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์/ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ

             
ผศ.วรัสยาพร กีรติกรณ์ธนายศ
ผอ.ศูนย์ภาษา
 
 
  -
ผอ.สถาบันขงจื๊อ
  -
ผอ.สถาบันภาษาศาสตร์
  รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล
ผู้อำนวยการศูนย์จัดการ
ศึกษาโครงการพิเศษ

 

กรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์

วรรณา ศิลามาตร์
กรรมการและเลขานุการประจำคณะมนุษยศาสตร์
อาจารย์วัลภา จันทรดี
กรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์
อาจารย์รัศมี วุฒิไกรเกรียง
กรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์

 

สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์

               
        วรรณา ศิลามาตร์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
       
                 
     

   
พรนริน พูลภิรมย์
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
  ฐิติรัตน์ สุพลธวณิชย์
หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพ
  สุพิญญา กาวไธสง
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
  จรินธร เฮงบ้านแพ้ว
หัวหน้างานบริการการศึกษา
  คุณเกษม ทับทิมศรี
หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 

 

  • facebookกิจการนิสิต
  • facebookสโมสรนิสิต
  • facebookสมาคมนิสิตเก่า
  • facebookคณะมนุษยศาสตร์
  • facebookฝ่ายบริการวิชาการ
  • นิสิต
  • ศิษย์เก่า
  • บุคลากร
  • บุคคลทั่วไป
  • กิจกรรมประจำเดือน
.