NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสมัครงาน

075850penประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันขงจื๊อ จำนวน 1 อัตรา

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

075850penประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

075850penประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันขงจื๊อ

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก(เครื่องลมไม้) สังกัดภาควิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา

075850penประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสอบสาธิตการสอน ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

075850penประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน สอบสาธิตการสอน และสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา

075850penประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 1 อัตรา

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันขงจื๊อ จำนวน 1 อัตรา

075850penขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดภาควิชาภาษาไทย วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา

075850penประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน สังกัดภาควิชาภาษาต่างประทเศ จำนวน 1 อัตรา

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก จำนวน 1 อัตรา

075850penประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ

075850penประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดภาควิชาภาษาไทย

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดภาควิชาภาษาไทย วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดภาควิชาภาษาไทย วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

075850penประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัดสำนักงานเลขานุการ

075850penประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัดสำนักงานเลขานุการ

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดภาควิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

075850penประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาดนตรีไทย (จะเข้) สังกัดภาควิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา

075850penประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดภาควิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 1 อัตรา

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก จำนวน 1 อัตรา

075850penประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ สอบสาธิตการสอน และมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาปรัชญาและศาสนา

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 3 อัตรา

075850penประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ สาธิตการสอน และมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ

ประกันคุณภาพ

>> แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 และ 2561 << Click เพื่อ Download
>> แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
>> รายละเอียดเครื่องมือการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามโมเดล 70:20:10
>> แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ 5 ปี ระยะที่ 2 ฉบับปรับปรุง << Click เพื่อ Download

>> แบบฟอร์มเสนอโครงการ[New] <<
>> รายงานผลการดำเนินการโครงการ <<
>> สรุปผลการประเมินความสำเร็จของโครงการ <<
>> แบบประเมินผลโครงการ <<
>> คำชี้แจงในการกรอกแบบฟอร์ม <<
>> บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย <<
>> รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี <<

>> แบบฟอร์มขอให้ซื้อ/ขอให้จ้าง <<

1.) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ มก. ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565)

2.) แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี ระยะที่ 1 : พ.ศ.2556-2560 (แผนกลยุทธ์ 5 ปี)

3.) แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 5 ปี ระยะที่ 2 : พ.ศ.2561-2565

4.) แผนปฏิบัติการประจำปี ปี 2556 : ปี 2557 : ปี 2558 : ปี 2559 : ปี 2560

5.) แผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ตามยุทธศาสตร์ มก. ระยะ 10 ปี

6.) แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2556-2570)

7.) แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ฉบับปรับปรุง

8.) แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 2 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560

9.) รายงานสรุปผลการดำเนินงาน การบริหารคณะมนุษยศาสตร์ ในรอบ 1 ปี (20 ก.พ.56-19 ก.พ. 57)

10.) รายงานสรุปข้อมูลผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560)

แผนกลยุทธ์ 5 ปี ภาควิชา/หน่วยงานสนับสนุน

1.) ภาควิชาดนตรี
2.) ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3.) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
4.) ภาควิชาภาษาตะวันออก
5.) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
6.) ภาควิชาภาษาไทย
7.) ภาควิชาภาษาศาสตร์
8.) ภาควิชาวรรณคดี
9.) ภาควิชาศิลปาชีพ
10.) ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ
11.) ศูนย์ภาษา
12.) สถาบันขงจื๊อ
13.) สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
14.) สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565)
ผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2571)
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แผนบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ.2561
รายชื่อผู้รับผิดชอบการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง 9 ด้าน

แผนความต่อเนื่อง ปี 2556 ปี 2557

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมประจำปี 2561

   
    สัมภาษณ์ TCAS รอบที่4
     
หลักสูตรผู้ประกาศ ระดับสูง รุ่นที่ 8 ถวายพระพรชัยมงคล
ศ.ดร.เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์
หลักสูตรผู้ประกาศ ระดับกลาง รุ่นที่ 8
     
สัมมนาบุคลากร61กิจกรรมตอนเย็น สัมมนาบุคลากร2561 หลักสูตรผู้ประกาศ ระดับต้น รุ่นที่ 8
     
คณะมนุษยศาสตร์ครบรอบ 37 ปี พิธีบวงสรวงและทำบุญครบรอบ 37 ปี บริการวิชาการสู่วัดสายไหม
     
สัมภาษณ์ T-Cas รอบที่ 3 วันสถาปนาสำนักหอสมุด อบรมหลักสูตรการเขียนรายงาน
     
บริการวิชาการชุมชนบางกระเจ้า บริการวิชาการวัดเทวสุนทร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ศึกษาดูงาน
     
เสวนาคอนเสิร์ตไทยนิยมสู่นิยมไทย TOEIC ศัพท์กวีวิวิธครั้งที่ 3 อ่านจินดามณี
     
วันสถาปนาคณะวนศาสตร์ อบรมตัดต้นไม้ อบรมนวัตกรรมมนุษยศาสตร์
     
อบรมตีพิมพ์วารสารนานาชาติ แสดงความยินดีศ.กุลวดี สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน
     
คุณภาพชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา เสวนานวัตกรรมมนุษยศาสตร์1/61 ถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ
     
ประกวดอ่านร้อยแก้ว เสวนาวิชาการสถาบันภาษาศาสตร์ฯ ทำบุญครบรอบ18ปีสถาบันภาษาศาสตร์ฯ
     
ประชุมเตรียมความพร้อมงาน18ปี แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารหลักสูตร บริการวิชาการสู่บางกะเจ้า
     
พิธีรับทุนการศึกษาพระราชทาน งานอบรม Big DATA พิธีมอบทุนการศึกษา
     
วันครบรอบสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรเลขานุการยุคใหม่ ค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์
     
อบรมหลักสูตรพิธีกร อบรมใช้เครื่องมือ EdPEx ม.ราชภัฎบุรีรัมย์เยี่ยมดูงาน
     
โครงการอบรมทำแผนตัวชี้วัด พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการอบรมแผนยุทธศาสตร์
     
โครงการอบรมแผน EdPEx Biggles Big Band Concert ต้อนรับทีมพี่เลี้ยง EdPEx
     
บุคลากรมน.รับรางวัลวิจัย วันสถาปนามก.ครบ 75 ปี งานประชุม 75th KU President
     
งานเลี้ยง75th KU President งานเสวนาวิชาการ มนุษยศาสตร์วิจัย
     
วันสถาปนาสบค. คณบดีพบบุคลากร OpenHouse2018
     
 
 

 

 

  • facebookกิจการนิสิต
  • facebookสโมสรนิสิต
  • facebookสมาคมนิสิตเก่า
  • facebookคณะมนุษยศาสตร์
  • facebookฝ่ายบริการวิชาการ
  • นิสิต
  • ศิษย์เก่า
  • บุคลากร
  • บุคคลทั่วไป
  • กิจกรรมประจำเดือน
.