NEWS

Latest News/Training programs/Seminars

Education News

 

โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เปิดรับสมัครประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ทุนสนับสนุนการศึกษา ปี 2561-2562 เปิดรับสมัครนิสิตที่ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย(ภาคพิเศษ) เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ(ภาคพิเศษ) รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา2561
   

 

 

Career News

075850penประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 5 อัตรา

075850penประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก สังกัดภาควิชาดนตรี

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สังกัดภาควิชาปรัชญาและศาสนา จำนวน 1 อัตรา

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 1 อัตรา

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ(หลักสูตรนานาชาติ) สังกัดภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 1 อัตรา

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา

075850penประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ

075850penประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ

075850penประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก(เครื่องลมไม้)

075850penประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัดสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานเลขานกุาร จำนวน 2 อัตรา

075850penประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาไทย

075850penประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบสาธิตการสอน และมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ จำนวน 1 อัตรา

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 1 อัตรา

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก(เครื่องลมไม้) สังกัดภาควิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา

075850penประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัดสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์

075850penประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบสาธิตการสอน และมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัดสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ จำนวน 1 อัตรา

075850penประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดภาควิชาภาษาไทย

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก จำนวน 1 อัตรา

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 3 อัตรา

Latest Tenders

All news:

KM

ภาพกิจกรรมประจำปี 2561

 
  49 in Memory รร.กสิณธรเข้าเยี่ยมชมคณะ
     
วันครบรอบสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ซ้อมย่อยพิธีรับปริญญาบัตร JapanBusinessLab
     
เกณฑ์ใหม่กพอ. ตรวจประกันคุณภาพ2561 นวัตกรรมมนุษยศาสตร์ครั้งที่3
     
ประชุมวิชาการทางดนตรี ล่องล้านนา งานเกษียณอายุ 2561
     
คิด-เขียนอย่างไรให้ได้ทุนวิจัยไปอินเดีย วันสถาปนา สทป. คิด-เขียนอย่างไรให้ได้ทุนวิจัย
     
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้2561 ต้อนรับทีม EdPEx ขอบคุณ ThaiPBS
     
WhiteDay(ช่วงบ่าย) WhiteDay(ช่วงเช้า) โครงการเกษียณอย่างมีสไตล์
     
วางพวงมาลาวันสืบ InternationalOpenHouse2018 FRANCO-Thai
     
วันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อม พิธีไหว้ครู ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม
     
ประชุมห้องสมุด วันภาษาไทย ประชุมบุคลากร
     
วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา2561 ถวายพระพรชัยมงคล 66 พรรษา
     
การบริหารความเสี่ยง สัมภาษณ์ TCAS รอบที่5 สัมภาษณ์ TCAS รอบที่4
     
หลักสูตรผู้ประกาศ ระดับสูง รุ่นที่ 8 ถวายพระพรชัยมงคล
ศ.ดร.เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์
หลักสูตรผู้ประกาศ ระดับกลาง รุ่นที่ 8
     
สัมมนาบุคลากร61กิจกรรมตอนเย็น สัมมนาบุคลากร2561 หลักสูตรผู้ประกาศ ระดับต้น รุ่นที่ 8
     
คณะมนุษยศาสตร์ครบรอบ 37 ปี พิธีบวงสรวงและทำบุญครบรอบ 37 ปี บริการวิชาการสู่วัดสายไหม
     
สัมภาษณ์ T-Cas รอบที่ 3 วันสถาปนาสำนักหอสมุด อบรมหลักสูตรการเขียนรายงาน
     
บริการวิชาการชุมชนบางกระเจ้า บริการวิชาการวัดเทวสุนทร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ศึกษาดูงาน
     
เสวนาคอนเสิร์ตไทยนิยมสู่นิยมไทย TOEIC ศัพท์กวีวิวิธครั้งที่ 3 อ่านจินดามณี
     
วันสถาปนาคณะวนศาสตร์ อบรมตัดต้นไม้ อบรมนวัตกรรมมนุษยศาสตร์
     
อบรมตีพิมพ์วารสารนานาชาติ แสดงความยินดีศ.กุลวดี สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน
     
คุณภาพชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา เสวนานวัตกรรมมนุษยศาสตร์1/61 ถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ
     
ประกวดอ่านร้อยแก้ว เสวนาวิชาการสถาบันภาษาศาสตร์ฯ ทำบุญครบรอบ18ปีสถาบันภาษาศาสตร์ฯ
     
ประชุมเตรียมความพร้อมงาน18ปี แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารหลักสูตร บริการวิชาการสู่บางกะเจ้า
     
พิธีรับทุนการศึกษาพระราชทาน งานอบรม Big DATA พิธีมอบทุนการศึกษา
     
วันครบรอบสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรเลขานุการยุคใหม่ ค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์
     
อบรมหลักสูตรพิธีกร อบรมใช้เครื่องมือ EdPEx ม.ราชภัฎบุรีรัมย์เยี่ยมดูงาน
     
โครงการอบรมทำแผนตัวชี้วัด พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการอบรมแผนยุทธศาสตร์
     
โครงการอบรมแผน EdPEx Biggles Big Band Concert ต้อนรับทีมพี่เลี้ยง EdPEx
     
บุคลากรมน.รับรางวัลวิจัย วันสถาปนามก.ครบ 75 ปี งานประชุม 75th KU President
     
งานเลี้ยง75th KU President งานเสวนาวิชาการ มนุษยศาสตร์วิจัย
     
วันสถาปนาสบค. คณบดีพบบุคลากร OpenHouse2018
     
ภาพกิจกรรมปี 2560 ภาพกิจกรรมปี 2559 ภาพกิจกรรมปี 2558
ภาพกิจกรรมปี 2557 ภาพกิจกรรมปี 2556  
 
 

SAR

>> แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 และ 2561 << Click เพื่อ Download
>> แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
>> รายละเอียดเครื่องมือการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามโมเดล 70:20:10
>> แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ 5 ปี ระยะที่ 2 ฉบับปรับปรุง << Click เพื่อ Download

>> แบบฟอร์มเสนอโครงการ[New] <<
>> รายงานผลการดำเนินการโครงการ <<
>> สรุปผลการประเมินความสำเร็จของโครงการ <<
>> แบบประเมินผลโครงการ <<
>> คำชี้แจงในการกรอกแบบฟอร์ม <<
>> บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย <<
>> รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี <<

>> แบบฟอร์มขอให้ซื้อ/ขอให้จ้าง <<

1.) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ มก. ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565)

2.) แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี ระยะที่ 1 : พ.ศ.2556-2560 (แผนกลยุทธ์ 5 ปี)

3.) แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 5 ปี ระยะที่ 2 : พ.ศ.2561-2565

4.) แผนปฏิบัติการประจำปี ปี 2556 : ปี 2557 : ปี 2558 : ปี 2559 : ปี 2560

5.) แผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ตามยุทธศาสตร์ มก. ระยะ 10 ปี

6.) แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2556-2570)

7.) แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ฉบับปรับปรุง

8.) แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 2 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560

9.) รายงานสรุปผลการดำเนินงาน การบริหารคณะมนุษยศาสตร์ ในรอบ 1 ปี (20 ก.พ.56-19 ก.พ. 57)

10.) รายงานสรุปข้อมูลผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560)

แผนกลยุทธ์ 5 ปี ภาควิชา/หน่วยงานสนับสนุน

1.) ภาควิชาดนตรี
2.) ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3.) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
4.) ภาควิชาภาษาตะวันออก
5.) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
6.) ภาควิชาภาษาไทย
7.) ภาควิชาภาษาศาสตร์
8.) ภาควิชาวรรณคดี
9.) ภาควิชาศิลปาชีพ
10.) ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ
11.) ศูนย์ภาษา
12.) สถาบันขงจื๊อ
13.) สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
14.) สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565)
ผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2571)
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แผนบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ.2561
รายชื่อผู้รับผิดชอบการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง 9 ด้าน

แผนความต่อเนื่อง ปี 2556 ปี 2557

 

  • facebookกิจการนิสิต
  • facebookสโมสรนิสิต
  • facebookสมาคมนิสิตเก่า
  • facebookคณะมนุษยศาสตร์
  • facebookฝ่ายบริการวิชาการ
  • ศิษย์เก่า
  • บุคลากร
  • บุคคลทั่วไป
  • กิจกรรมประจำเดือน
.