NEWS

Latest News/Training programs/Seminars

Career News

075850penประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดภาควิชาภาษาไทย

075850penประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาปรัชญาและศาสนา

075850penประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดภาควิชาภาษาไทย

075850penประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานเลขานุการ

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สังกัดภาควิชาปรัชญาและศาสนา จำนวน 1 อัตรา

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

075850penประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาปรัชญาและศาสนา

075850penประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา

075850penประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา

075850penประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ

075850penประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันขงจื๊อ จำนวน 1 อัตรา

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา

075850penขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดภาควิชาภาษาไทย วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก จำนวน 1 อัตรา

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก จำนวน 1 อัตรา

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 3 อัตรา

KM

ภาพกิจกรรมประจำปี 2561

   
    ประชุมบุคลากร
     
วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา2561 ถวายพระพรชัยมงคล 66 พรรษา
     
การบริหารความเสี่ยง สัมภาษณ์ TCAS รอบที่5 สัมภาษณ์ TCAS รอบที่4
     
หลักสูตรผู้ประกาศ ระดับสูง รุ่นที่ 8 ถวายพระพรชัยมงคล
ศ.ดร.เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์
หลักสูตรผู้ประกาศ ระดับกลาง รุ่นที่ 8
     
สัมมนาบุคลากร61กิจกรรมตอนเย็น สัมมนาบุคลากร2561 หลักสูตรผู้ประกาศ ระดับต้น รุ่นที่ 8
     
คณะมนุษยศาสตร์ครบรอบ 37 ปี พิธีบวงสรวงและทำบุญครบรอบ 37 ปี บริการวิชาการสู่วัดสายไหม
     
สัมภาษณ์ T-Cas รอบที่ 3 วันสถาปนาสำนักหอสมุด อบรมหลักสูตรการเขียนรายงาน
     
บริการวิชาการชุมชนบางกระเจ้า บริการวิชาการวัดเทวสุนทร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ศึกษาดูงาน
     
เสวนาคอนเสิร์ตไทยนิยมสู่นิยมไทย TOEIC ศัพท์กวีวิวิธครั้งที่ 3 อ่านจินดามณี
     
วันสถาปนาคณะวนศาสตร์ อบรมตัดต้นไม้ อบรมนวัตกรรมมนุษยศาสตร์
     
อบรมตีพิมพ์วารสารนานาชาติ แสดงความยินดีศ.กุลวดี สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน
     
คุณภาพชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา เสวนานวัตกรรมมนุษยศาสตร์1/61 ถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ
     
ประกวดอ่านร้อยแก้ว เสวนาวิชาการสถาบันภาษาศาสตร์ฯ ทำบุญครบรอบ18ปีสถาบันภาษาศาสตร์ฯ
     
ประชุมเตรียมความพร้อมงาน18ปี แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารหลักสูตร บริการวิชาการสู่บางกะเจ้า
     
พิธีรับทุนการศึกษาพระราชทาน งานอบรม Big DATA พิธีมอบทุนการศึกษา
     
วันครบรอบสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรเลขานุการยุคใหม่ ค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์
     
อบรมหลักสูตรพิธีกร อบรมใช้เครื่องมือ EdPEx ม.ราชภัฎบุรีรัมย์เยี่ยมดูงาน
     
โครงการอบรมทำแผนตัวชี้วัด พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการอบรมแผนยุทธศาสตร์
     
โครงการอบรมแผน EdPEx Biggles Big Band Concert ต้อนรับทีมพี่เลี้ยง EdPEx
     
บุคลากรมน.รับรางวัลวิจัย วันสถาปนามก.ครบ 75 ปี งานประชุม 75th KU President
     
งานเลี้ยง75th KU President งานเสวนาวิชาการ มนุษยศาสตร์วิจัย
     
วันสถาปนาสบค. คณบดีพบบุคลากร OpenHouse2018
     
 
 

SAR

>> แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 และ 2561 << Click เพื่อ Download
>> แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
>> รายละเอียดเครื่องมือการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามโมเดล 70:20:10
>> แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ 5 ปี ระยะที่ 2 ฉบับปรับปรุง << Click เพื่อ Download

>> แบบฟอร์มเสนอโครงการ[New] <<
>> รายงานผลการดำเนินการโครงการ <<
>> สรุปผลการประเมินความสำเร็จของโครงการ <<
>> แบบประเมินผลโครงการ <<
>> คำชี้แจงในการกรอกแบบฟอร์ม <<
>> บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย <<
>> รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี <<

>> แบบฟอร์มขอให้ซื้อ/ขอให้จ้าง <<

1.) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ มก. ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565)

2.) แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี ระยะที่ 1 : พ.ศ.2556-2560 (แผนกลยุทธ์ 5 ปี)

3.) แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 5 ปี ระยะที่ 2 : พ.ศ.2561-2565

4.) แผนปฏิบัติการประจำปี ปี 2556 : ปี 2557 : ปี 2558 : ปี 2559 : ปี 2560

5.) แผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ตามยุทธศาสตร์ มก. ระยะ 10 ปี

6.) แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2556-2570)

7.) แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ฉบับปรับปรุง

8.) แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 2 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560

9.) รายงานสรุปผลการดำเนินงาน การบริหารคณะมนุษยศาสตร์ ในรอบ 1 ปี (20 ก.พ.56-19 ก.พ. 57)

10.) รายงานสรุปข้อมูลผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560)

แผนกลยุทธ์ 5 ปี ภาควิชา/หน่วยงานสนับสนุน

1.) ภาควิชาดนตรี
2.) ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3.) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
4.) ภาควิชาภาษาตะวันออก
5.) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
6.) ภาควิชาภาษาไทย
7.) ภาควิชาภาษาศาสตร์
8.) ภาควิชาวรรณคดี
9.) ภาควิชาศิลปาชีพ
10.) ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ
11.) ศูนย์ภาษา
12.) สถาบันขงจื๊อ
13.) สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
14.) สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565)
ผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2571)
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แผนบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ.2561
รายชื่อผู้รับผิดชอบการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง 9 ด้าน

แผนความต่อเนื่อง ปี 2556 ปี 2557

 

  • facebookกิจการนิสิต
  • facebookสโมสรนิสิต
  • facebookสมาคมนิสิตเก่า
  • facebookคณะมนุษยศาสตร์
  • facebookฝ่ายบริการวิชาการ
  • ศิษย์เก่า
  • บุคลากร
  • บุคคลทั่วไป
  • กิจกรรมประจำเดือน
.