NEWS

Latest News/Training programs/Seminars

Career News

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 1 อัตรา

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก จำนวน 1 อัตรา

075850penประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ สอบสาธิตการสอน และมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาปรัชญาและศาสนา

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 3 อัตรา

075850penประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ สาธิตการสอน และมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ

KM

ภาพกิจกรรมประจำปี 2561

   
    สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน
     
คุณภาพชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา เสวนานวัตกรรมมนุษยศาสตร์1/61 ถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ
     
ประกวดอ่านร้อยแก้ว เสวนาวิชาการสถาบันภาษาศาสตร์ฯ ทำบุญครบรอบ18ปีสถาบันภาษาศาสตร์ฯ
     
ประชุมเตรียมความพร้อมงาน18ปี แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารหลักสูตร บริการวิชาการสู่บางกะเจ้า
     
พิธีรับทุนการศึกษาพระราชทาน งานอบรม Big DATA พิธีมอบทุนการศึกษา
     
วันครบรอบสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรเลขานุการยุคใหม่ ค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์
     
อบรมหลักสูตรพิธีกร อบรมใช้เครื่องมือ EdPEx ม.ราชภัฎบุรีรัมย์เยี่ยมดูงาน
     
โครงการอบรมทำแผนตัวชี้วัด พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการอบรมแผนยุทธศาสตร์
     
โครงการอบรมแผน EdPEx Biggles Big Band Concert ต้อนรับทีมพี่เลี้ยง EdPEx
     
บุคลากรมน.รับรางวัลวิจัย วันสถาปนามก.ครบ 75 ปี งานประชุม 75th KU President
     
งานเลี้ยง75th KU President งานเสวนาวิชาการ มนุษยศาสตร์วิจัย
     
วันสถาปนาสบค. คณบดีพบบุคลากร OpenHouse2018
     
 
 

SAR

>> แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 และ 2561 << Click เพื่อ Download
>> แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ 5 ปี ระยะที่ 2 << Click เพื่อ Download

>> แบบฟอร์มเสนอโครงการ[New] <<
>> รายงานผลการดำเนินการโครงการ <<
>> สรุปผลการประเมินความสำเร็จของโครงการ <<
>> แบบประเมินผลโครงการ <<
>> คำชี้แจงในการกรอกแบบฟอร์ม <<
>> บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย <<
>> รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี <<

>> แบบฟอร์มขอให้ซื้อ/ขอให้จ้าง <<

1.) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ มก. ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565)

2.) แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี ระยะที่ 1 : พ.ศ.2556-2560 (แผนกลยุทธ์ 5 ปี)

3.) แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 5 ปี ระยะที่ 2 : พ.ศ.2561-2565

4.) แผนปฏิบัติการประจำปี ปี 2556 : ปี 2557 : ปี 2558 : ปี 2559 : ปี 2560

5.) แผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ตามยุทธศาสตร์ มก. ระยะ 10 ปี

6.) แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2556-2570)

7.) แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ฉบับปรับปรุง

8.) แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 2 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560

9.) รายงานสรุปผลการดำเนินงาน การบริหารคณะมนุษยศาสตร์ ในรอบ 1 ปี (20 ก.พ.56-19 ก.พ. 57)

10.) รายงานสรุปข้อมูลผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560)

แผนกลยุทธ์ 5 ปี ภาควิชา/หน่วยงานสนับสนุน

1.) ภาควิชาดนตรี
2.) ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3.) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
4.) ภาควิชาภาษาตะวันออก
5.) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
6.) ภาควิชาภาษาไทย
7.) ภาควิชาภาษาศาสตร์
8.) ภาควิชาวรรณคดี
9.) ภาควิชาศิลปาชีพ
10.) ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ
11.) ศูนย์ภาษา
12.) สถาบันขงจื๊อ
13.) สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
14.) สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565)
ผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2571)
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แผนความต่อเนื่อง ปี 2556 ปี 2557

 

  • facebookกิจการนิสิต
  • facebookสโมสรนิสิต
  • facebookสมาคมนิสิตเก่า
  • facebookคณะมนุษยศาสตร์
  • facebookฝ่ายบริการวิชาการ
  • ศิษย์เก่า
  • บุคลากร
  • บุคคลทั่วไป
  • กิจกรรมประจำเดือน
.