NEWS

Latest News/Training programs/Seminars

Career News

075850penประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก(ภาคพิเศษ)

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

075850penประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ สอบสาธิตการสอน และมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก(ภาคพิเศษ) สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก จำนวน 1 อัตรา

Latest Tenders

All news:

KM

ภาพกิจกรรมประจำปี 2560

   
    วันสถาปนาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
21 สิงหาคม 2560
     
ถวายพระพรสมเด็จพระราชินีนาถ
11 กรกฎาคม 2560
พิธีไหว้ครูประจำปี 2560
10 กรกฎาคม 2560
วันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อม
7 กรกฎาคม 2560
     
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่ร.10
27 กรกฎาคม 2560
อบรมผู้ประกาศระดับสูง รุ่นที่6 อบรมผู้ประกาศระดับกลาง รุ่นที่6
     
บริการวิชาการสู่ชุมชนบางกะเจ้า บริการวิชาการสู่โรงเรียนวัดเทวสุนทร ก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
24 กรกฎาคม 2560
     
สร้างสื่อการสอนในศตวรรษที่21
24 กรกฎาคม 2560
โครงการเย็บประเป๋าผ้า
 
ปฐมนิเทศและสานสายใยผู้ปกครอง
19 กรกฎาคม 2560
     
โครงการอบรมภาษาอังกฤษครู กศน.
12 กรกฎาคม 2560
การสืบค้นข้อมูลด้านมนุษยศาสตร์
12 กรกฎาคม 2560
ประชุมวิชาการ ขับนิทานนางสิบสอง
7 กรกฎาคม 2560
     
ถวายพระพรชัยมงคล
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์

4 กรกฎาคม 2560
วันสอบสัมภาษณ์ Admission
23 มิถุนายน 2560
วันสถาปนาครบรอบ 36 ปี
20 มิถุนายน 2560
     
อบรมการเขียนหลักสูตร
9 มิถุนายน 2560
ดร.กฤษณพงศ์ นายกสภาเยี่ยมชมคณะฯ
8 มิถุนายน 2560
คอนเสิร์ต Friends of Humanity
28 พฤษภาคม 2560
     
หลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน
26 พฤษภาคม 2560
ประชุมวิชาการทางภาษาไทย
25 พฤษภาคม 2560
โครงการสัมมนาบุคลากร
22-23 พฤษภาคม 2560
     
โครงการสัมมนาบุคลากร
21 พฤษภาคม 2560
ปฐมนิเทศนิสิตทุนต่างประเทศ
11 พฤษภาคม 2560
ปฐมนิเทศนิสิตแลกเปลี่ยน
9 พฤษภาคม 2560
     
งานกีฬาบุคลากร มก.
29 เมษายน 2560
โครงการ EdPEX
27 เมษายน 2560
นิสิตมน.ได้รับรางวัล
26 เมษายน 2560
     
การสร้างหลักสูตรในเชิงสหวิทยาการ
19 เมษายน 2560
ศัพท์กวีพระนิพนธ์ใน น.ม.ส.
19 เมษายน 2560
วันครบรอบสถาปนาสำนักกีฬา มก.
19 เมษายน 2560
     
แนะแนวการศึกษา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

10 เมษายน 2560
เจรจาความร่วมมือสองสถาบัน
ม.เกษตรศาสตร์และประเทศเวียดนาม

5 เมษายน 2560
ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

3 เมษายน 2560
     
ต้อนรับเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม
28 มีนาคม 2560
วันครบรอบสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์
9 มีนาคม 2560
ปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่4
8 มีนาคม 2560
     
วันครบรอบสถาปนาคณะสังคมศาสตร์
7 มีนาคม 2560
รักษาการคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
พบบุคลากร

1 มีนาคม 2560
การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ
15 กุมภาพันธ์ 2560
     
คณบดีพบคณาจารย์
15 กุมภาพันธ์ 2560
อบรมหลักสูตรหนังสือราชการ
15-16 กุมภาพันธ์ 2560
อบรมหลักสูตรผู้ประกาศ ระดับกลาง
9-12 กุมภาพันธ์ 2560
     
ประชุมวิชาการสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไทยแลนด์4.0
3 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีวางพวงมาลาวันครบรอบสถาปนาคณะประมง
3 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีวางพวงมาลาครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 กุมภาพันธ์ 2560
     
งานคอนเสิร์ตดุริยคีตาดนตรีอุษาคเนย์
25 มกราคม 2560
วันครบรอบสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์
25 มกราคม 2560
มนุษยศาสตร์จิบกาแฟเสวนาเรื่องไอที
24 มกราคม 2560
     
อบรมหลักสูตรผู้ประกาศ ระดับต้น
20-22 มกราคม 2560
พิธีมอบทุนการศึกษา
18 มกราคม 2560
ผู้บริหาร มอ.วิทยาเขตปัตตานี เยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์
11 มกราคม 2560
     
ภาพกิจกรรมประจำปี 2560 ภาพกิจกรรมประจำปี 2559 ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
ภาพกิจกรรมประจำปี 2557 ภาพกิจกรรมประจำปี 2556 ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
 
 

SAR

>> แบบเสนอโครงการคณะมนุษยศาสตร์ <<
>> รายงานผลการดำเนินการโครงการ <<
>> สรุปผลการประเมินความสำเร็จของโครงการ <<
>> แบบประเมินผลโครงการ <<
>> คำชี้แจงในการกรอกแบบฟอร์ม <<
>> บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย <<
>> [แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2559] [แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2560] <<
>> รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี <<

1.) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ มก. ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565)

2.) แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี ระยะที่ 1 : พ.ศ.2556-2560 (แผนกลยุทธ์ 5 ปี)

3.) แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 5 ปี ระยะที่ 2 : พ.ศ.2561-2565

4.) แผนปฏิบัติการประจำปี ปี 2556 : ปี 2557 : ปี 2558 : ปี 2559 : ปี 2560

5.) แผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ตามยุทธศาสตร์ มก. ระยะ 10 ปี

6.) แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2556-2570)

7.) แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ฉบับปรับปรุง

8.) แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 2 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560

9.) รายงานสรุปผลการดำเนินงาน การบริหารคณะมนุษยศาสตร์ ในรอบ 1 ปี (20 ก.พ.56-19 ก.พ. 57)

10.) รายงานสรุปข้อมูลผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560)

แผนกลยุทธ์ 5 ปี ภาควิชา/หน่วยงานสนับสนุน

1.) ภาควิชาดนตรี
2.) ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3.) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
4.) ภาควิชาภาษาตะวันออก
5.) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
6.) ภาควิชาภาษาไทย
7.) ภาควิชาภาษาศาสตร์
8.) ภาควิชาวรรณคดี
9.) ภาควิชาศิลปาชีพ
10.) ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ
11.) ศูนย์ภาษา
12.) สถาบันขงจื๊อ
13.) สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
14.) สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565)
ผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2571)

แผนความต่อเนื่อง ปี 2556 ปี 2557

 

  • ศิษย์เก่า
  • บุคลากร
  • บุคคลทั่วไป
  • กิจกรรมประจำเดือน
türk porno sarışın porno
.