NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสมัครงาน

075850penประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณบดี) จำนวน 1 อัตรา

075850penประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก

075850penประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ สาธิตการสอน และมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สังกัดภาควิชาปรัชญาและศาสนา จำนวน 1 อัตรา

075850penประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณบดี)

075850penประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก จำนวน 1 อัตรา

ประกันคุณภาพ

>> แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 และ 2561 << Click เพื่อ Download
>> แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ 5 ปี ระยะที่ 2 << Click เพื่อ Download

>> แบบฟอร์มเสนอโครงการ[New] <<
>> รายงานผลการดำเนินการโครงการ <<
>> สรุปผลการประเมินความสำเร็จของโครงการ <<
>> แบบประเมินผลโครงการ <<
>> คำชี้แจงในการกรอกแบบฟอร์ม <<
>> บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย <<
>> รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี <<

1.) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ มก. ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565)

2.) แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี ระยะที่ 1 : พ.ศ.2556-2560 (แผนกลยุทธ์ 5 ปี)

3.) แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 5 ปี ระยะที่ 2 : พ.ศ.2561-2565

4.) แผนปฏิบัติการประจำปี ปี 2556 : ปี 2557 : ปี 2558 : ปี 2559 : ปี 2560

5.) แผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ตามยุทธศาสตร์ มก. ระยะ 10 ปี

6.) แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2556-2570)

7.) แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ฉบับปรับปรุง

8.) แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 2 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560

9.) รายงานสรุปผลการดำเนินงาน การบริหารคณะมนุษยศาสตร์ ในรอบ 1 ปี (20 ก.พ.56-19 ก.พ. 57)

10.) รายงานสรุปข้อมูลผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560)

แผนกลยุทธ์ 5 ปี ภาควิชา/หน่วยงานสนับสนุน

1.) ภาควิชาดนตรี
2.) ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3.) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
4.) ภาควิชาภาษาตะวันออก
5.) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
6.) ภาควิชาภาษาไทย
7.) ภาควิชาภาษาศาสตร์
8.) ภาควิชาวรรณคดี
9.) ภาควิชาศิลปาชีพ
10.) ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ
11.) ศูนย์ภาษา
12.) สถาบันขงจื๊อ
13.) สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
14.) สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565)
ผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2571)
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แผนความต่อเนื่อง ปี 2556 ปี 2557

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมประจำปี 2561

วันครบรอบสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรเลขานุการยุคใหม่ ค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์
     
อบรมหลักสูตรพิธีกร อบรมใช้เครื่องมือ EdPEx ม.ราชภัฎบุรีรัมย์เยี่ยมดูงาน
     
โครงการอบรมทำแผนตัวชี้วัด พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการอบรมแผนยุทธศาสตร์
     
โครงการอบรมแผน EdPEx Biggles Big Band Concert ต้อนรับทีมพี่เลี้ยง EdPEx
     
บุคลากรมน.รับรางวัลวิจัย วันสถาปนามก.ครบ 75 ปี งานประชุม 75th KU President
     
งานเลี้ยง75th KU President งานเสวนาวิชาการ มนุษยศาสตร์วิจัย
     
วันสถาปนาสบค. คณบดีพบบุคลากร OpenHouse2018
     
ภาพกิจกรรมประจำปี 2560 ภาพกิจกรรมประจำปี 2559 ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
ภาพกิจกรรมประจำปี 2557 ภาพกิจกรรมประจำปี 2556 ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
 
 

 

 

  • facebookกิจการนิสิต
  • facebookสโมสรนิสิต
  • facebookสมาคมนิสิตเก่า
  • facebookคณะมนุษยศาสตร์
  • facebookฝ่ายบริการวิชาการ
  • นิสิต
  • ศิษย์เก่า
  • บุคลากร
  • บุคคลทั่วไป
  • กิจกรรมประจำเดือน
.