NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสมัครงาน

075850penประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาศิลปาชีพ

075850penประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัดศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ

075850penประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันขงจื๊อ

075850penประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ สอบสาธิตการสอน และมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

075850penรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

ประกันคุณภาพ

>> แบบเสนอโครงการคณะมนุษยศาสตร์ <<
>> รายงานผลการดำเนินการโครงการ <<
>> สรุปผลการประเมินความสำเร็จของโครงการ <<
>> แบบประเมินผลโครงการ <<
>> คำชี้แจงในการกรอกแบบฟอร์ม <<
>> บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย <<
>> [แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2559] [แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2560] <<
>> รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี <<

1.) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ มก. ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565)

2.) แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี ระยะที่ 1 : พ.ศ.2556-2560 (แผนกลยุทธ์ 5 ปี)

3.) แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 5 ปี ระยะที่ 2 : พ.ศ.2561-2565

4.) แผนปฏิบัติการประจำปี ปี 2556 : ปี 2557 : ปี 2558 : ปี 2559 : ปี 2560

5.) แผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ตามยุทธศาสตร์ มก. ระยะ 10 ปี

6.) แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2556-2570)

7.) แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ฉบับปรับปรุง

8.) แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 2 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560

9.) รายงานสรุปผลการดำเนินงาน การบริหารคณะมนุษยศาสตร์ ในรอบ 1 ปี (20 ก.พ.56-19 ก.พ. 57)

10.) รายงานสรุปข้อมูลผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560)

แผนกลยุทธ์ 5 ปี ภาควิชา/หน่วยงานสนับสนุน

1.) ภาควิชาดนตรี
2.) ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3.) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
4.) ภาควิชาภาษาตะวันออก
5.) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
6.) ภาควิชาภาษาไทย
7.) ภาควิชาภาษาศาสตร์
8.) ภาควิชาวรรณคดี
9.) ภาควิชาศิลปาชีพ
10.) ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ
11.) ศูนย์ภาษา
12.) สถาบันขงจื๊อ
13.) สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
14.) สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565)
ผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2571)
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แผนความต่อเนื่อง ปี 2556 ปี 2557

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมประจำปี 2560

ทบทวนแผนกลยุทธ์
7 ธันวาคม 2560
อบรมข้อมูลโครงการออนไลน์
4 ธันวาคม 2560
พิธีลงนามความร่วมมือสถาบันขงจื๊อ
1 ธันวาคม 2560
     
พิธีลงนามความร่วมมือ
1 ธันวาคม 2560
มอบโล่รางวัลประกวดป้ายรับปริญญา
29 พฤศจิกายน 2560
งานรำลึกนนทรีทรงปลูก
29 พฤศจิกายน 2560
     
วันครบรอบสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์
28 พฤศจิกายน 2560
ศึกษาดูงานที่อพท.
27 พฤศจิกายน 2560
ขอแสดงความยินดีกับศ.กุลวดี
     
พิธีลงนามความร่วมมืออบรมหลักสูตรผู้ประกาศ
23 พฤศจิกายน 2560
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
20 พฤศจิกายน
โครงการอบรม EdPex
16 พฤศจิกายน 2560
     
พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญา
13 พฤศจิกายน 2560
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
10 พฤศจิกายน 2560
ม.Southamton เยี่ยมชมคณะ
8 พฤศจิกายน 2560
     
ผอ.สวพ.แสดงความยินดี
30 ตุลาคม 2560
ซ้อมย่อยรับปริญญา
29 ตุลาคม 2560
ร่วมร้องเพลงรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
24-25 ตุลาคม 2560
     
น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
19 ตุลาคม 2560
ผอ.สทป.แสดงความยินดี
19 ตุลาคม 2560
พิธีส่งมอบงานผู้บริหารชุดใหม่
17 ตุลาคม 2560
     
ร้องเพลงรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
12 ตุลาคม 2560
ร้องเพลงรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
11 ตุลาคม 2560
วันครบรอบสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย
10 ตุลาคม 2560
     
นวมรัชขัตติยานุสรณ์
9 ตุลาคม 2560
กฐินคณะมนุษยศาสตร์
8 ตุลาคม 2560
อบรมการจัดทำหนังสือวิชาการ
4-5 ตุลาคม 2560
     
มุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
20 กันยายน 2560
วันครบรอบสถาปนา สวพ.
2 ตุลาคม 2560
วันครบรอบสถาปนาสำนักทะเบียน
26 กันยายน 2560
     
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
24-25 กันยายน 2560
งานประชุมวิชาการ"เรื่องเล่าเล่าเรื่อง"
18 กันยายน 2560
แสดงวิสัยทัศน์ผู้รับการคัดเลือกคณบดี
15 กันยายน 2560
     
รร.มาแตร์เดอีเข้าเยี่ยมชมคณะ
7 กันยายน 2560
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.
2 กันยายน 2560
วางพวงมาลาวันสืบ นาคะเสถียร
1 กันยายน 2560
     
ลงนามร่วมมือกับโรงแรมHilton
23 สิงหาคม 2560
ชี้แจงแผนสรรหาคณบดี
22 สิงหาคม 2560
วันสถาปนาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
21 สิงหาคม 2560
     
ถวายพระพรสมเด็จพระราชินีนาถ
11 กรกฎาคม 2560
พิธีไหว้ครูประจำปี 2560
10 กรกฎาคม 2560
วันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อม
7 กรกฎาคม 2560
     
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่ร.10
27 กรกฎาคม 2560
อบรมผู้ประกาศระดับสูง รุ่นที่6 อบรมผู้ประกาศระดับกลาง รุ่นที่6
     
บริการวิชาการสู่ชุมชนบางกะเจ้า บริการวิชาการสู่โรงเรียนวัดเทวสุนทร ก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
24 กรกฎาคม 2560
     
สร้างสื่อการสอนในศตวรรษที่21
24 กรกฎาคม 2560
โครงการเย็บประเป๋าผ้า
 
ปฐมนิเทศและสานสายใยผู้ปกครอง
19 กรกฎาคม 2560
     
โครงการอบรมภาษาอังกฤษครู กศน.
12 กรกฎาคม 2560
การสืบค้นข้อมูลด้านมนุษยศาสตร์
12 กรกฎาคม 2560
ประชุมวิชาการ ขับนิทานนางสิบสอง
7 กรกฎาคม 2560
     
ถวายพระพรชัยมงคล
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์

4 กรกฎาคม 2560
วันสอบสัมภาษณ์ Admission
23 มิถุนายน 2560
วันสถาปนาครบรอบ 36 ปี
20 มิถุนายน 2560
     
อบรมการเขียนหลักสูตร
9 มิถุนายน 2560
ดร.กฤษณพงศ์ นายกสภาเยี่ยมชมคณะฯ
8 มิถุนายน 2560
คอนเสิร์ต Friends of Humanity
28 พฤษภาคม 2560
     
หลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน
26 พฤษภาคม 2560
ประชุมวิชาการทางภาษาไทย
25 พฤษภาคม 2560
โครงการสัมมนาบุคลากร
22-23 พฤษภาคม 2560
     
โครงการสัมมนาบุคลากร
21 พฤษภาคม 2560
ปฐมนิเทศนิสิตทุนต่างประเทศ
11 พฤษภาคม 2560
ปฐมนิเทศนิสิตแลกเปลี่ยน
9 พฤษภาคม 2560
     
งานกีฬาบุคลากร มก.
29 เมษายน 2560
โครงการ EdPEX
27 เมษายน 2560
นิสิตมน.ได้รับรางวัล
26 เมษายน 2560
     
การสร้างหลักสูตรในเชิงสหวิทยาการ
19 เมษายน 2560
ศัพท์กวีพระนิพนธ์ใน น.ม.ส.
19 เมษายน 2560
วันครบรอบสถาปนาสำนักกีฬา มก.
19 เมษายน 2560
     
แนะแนวการศึกษา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

10 เมษายน 2560
เจรจาความร่วมมือสองสถาบัน
ม.เกษตรศาสตร์และประเทศเวียดนาม

5 เมษายน 2560
ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

3 เมษายน 2560
     
ต้อนรับเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม
28 มีนาคม 2560
วันครบรอบสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์
9 มีนาคม 2560
ปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่4
8 มีนาคม 2560
     
วันครบรอบสถาปนาคณะสังคมศาสตร์
7 มีนาคม 2560
รักษาการคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
พบบุคลากร

1 มีนาคม 2560
การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ
15 กุมภาพันธ์ 2560
     
คณบดีพบคณาจารย์
15 กุมภาพันธ์ 2560
อบรมหลักสูตรหนังสือราชการ
15-16 กุมภาพันธ์ 2560
อบรมหลักสูตรผู้ประกาศ ระดับกลาง
9-12 กุมภาพันธ์ 2560
     
ประชุมวิชาการสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไทยแลนด์4.0
3 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีวางพวงมาลาวันครบรอบสถาปนาคณะประมง
3 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีวางพวงมาลาครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 กุมภาพันธ์ 2560
     
งานคอนเสิร์ตดุริยคีตาดนตรีอุษาคเนย์
25 มกราคม 2560
วันครบรอบสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์
25 มกราคม 2560
มนุษยศาสตร์จิบกาแฟเสวนาเรื่องไอที
24 มกราคม 2560
     
อบรมหลักสูตรผู้ประกาศ ระดับต้น
20-22 มกราคม 2560
พิธีมอบทุนการศึกษา
18 มกราคม 2560
ผู้บริหาร มอ.วิทยาเขตปัตตานี เยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์
11 มกราคม 2560
     
ภาพกิจกรรมประจำปี 2560 ภาพกิจกรรมประจำปี 2559 ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
ภาพกิจกรรมประจำปี 2557 ภาพกิจกรรมประจำปี 2556 ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
 
 

 

 

  • facebookกิจการนิสิต
  • facebookสโมสรนิสิต
  • facebookสมาคมนิสิตเก่า
  • facebookคณะมนุษยศาสตร์
  • facebookฝ่ายบริการวิชาการ
  • นิสิต
  • ศิษย์เก่า
  • บุคลากร
  • บุคคลทั่วไป
  • กิจกรรมประจำเดือน
.